Czy pellet jest ekologiczny?

Czy pellet jest ekologiczny?

Próbując odpowiedzieć na pytanie: „Czy pelety są ekologiczne?”, wielu naukowców napisało do Agencji Ochrony Środowiska, domagając się surowych norm dotyczących energii z biomasy. Ponadto Southern Environmental Law Center opublikowało zdjęcia ogromnych drzew, które są wycinane w celu produkcji peletów drzewnych. Zdjęcia te podkreślają wpływ ekologiczny produkcji pelet drzewnych.

Z dumą prezentujemy treść, która powstała w kooperacji z energoaudyt.com.pl

Analiza statystyczna L. inermis

Analiza statystyczna wykazała, że pellety L. inermis były skuteczne w zwiększaniu komórkowych i nieswoistych odpowiedzi humoralnych oraz poprawiały odporność na choroby przeciwko A. hydrophila. Wpływ peletek na wskaźniki immunologiczne był zależny od czasu i dawki. Peletki promowały proliferację limfocytów T i wykazywały zwiększoną aktywność stymulującą makrofagi.

Liście zostały zebrane z Dera Ismail Khan, KPK, Pakistan. Umyto je wodą destylowaną i przechowywano w ciemnym, chłodnym miejscu. Każdej grupie podawano 200 mL granulatu L. inermis zawierającego 6 mg kg-1 ekstraktu metalonowego lub 60 mg kg-1 ekstraktu metalonowego. Analizę statystyczną przeprowadzono przy użyciu oprogramowania Graph Pad Prism 6.

Podsumowując, granulat L. inermis był skuteczny w ograniczaniu śmiertelności wśród karpi pospolitych. Najwyższe wskaźniki przeżywalności zaobserwowano w grupie niskich dawek. Może to być spowodowane wzmocnieniem nieswoistego układu odpornościowego przez L. inermis, na podstawie testów hematologicznych i funkcjonalnych. Ponadto, RPS był wysoce skorelowany z testami hematologicznymi i funkcjonalnymi. Wyniki te są zgodne z wcześniejszymi badaniami.

Analiza fitochemiczna liści Lawsonia inermis wykazała, że granulat zawiera luteolinę i laliozyd jako główne metabolity o aktywności hamującej. Aktywność hamującą luteoliny stwierdzono również w czterech podfrakcjach granulatu. Ponadto wyizolowano luteolinę-4′-O-b-D-glukopiranozyd i apigeninę przy użyciu HPLC w skali preparatywnej.

Długotrwałość zatrzymywania wilgoci wokół strefy korzeniowej

Długotrwałość zatrzymywania wilgoci wokół korzeni siewek może zależeć od stopnia SWR w glebie. Badane są technologie wzmacniające nasiona, które mogą poprawić SWR. Mogą one poprawić osadzenie siewek i zwiększyć przeżywalność roślin. Pelety mogą również poprawić osadzanie się rodzimych drzew i krzewów.

Pelety wytłaczano ze sterylizowanej frakcji kompostowej. Zawierały one również ziemię okrzemkową, niejonowy środek powierzchniowo czynny w glebie oraz proszek fungicydowy. W tym doświadczeniu siewki granulowane wykazywały istotnie większą przeżywalność niż nasiona nie granulowane. Badania te wykazały również dłuższy okres przeżycia siewek i wyższą przeżywalność w warunkach suszy.

Wpływ środków powierzchniowo czynnych na WDPT

Wpływ środków powierzchniowo czynnych na WDTP badano w kontrolowanym doświadczeniu polowym. W doświadczeniu tym mierzono WDPT na różnych głębokościach gleby po nawadnianiu wodą o różnej jakości. W porównaniu z poletkiem bez nawadniania, WDPT było istotnie mniejsze po nawadnianiu WW niż RW. Jednak efekt ten nie był istotny, gdy zabieg był dopasowany do jakości wody do nawadniania.

WDPT jest miarą hydrofobowości gleby. Surfaktanty mogą zmniejszać hydrofobowość gleby. Dekker i wsp. oceniali skuteczność Primer(r)604 w dawce 1,85 ml na metr kwadratowy. Próbki gleby zostały pobrane z warstwy powierzchniowej na sześciu głębokościach na poletku poddanym zabiegowi oraz na nietraktowanym poletku kontrolnym. Wyniki wykazały, że zabieg znacząco zmniejszył hydrofobowość w warstwie powierzchniowej.

Ponadto istotny wpływ na WDPT ma zawartość wody w glebie. Próbki gleby o zawartości wody poniżej 5 vol% wykazywały ekstremalną hydrofobowość (wartości WDPT od 1 do 6 godzin). Natomiast próbki gleby o zawartości wody od 5 do 10 vol. wykazywały łagodną do umiarkowanej hydrofobowość (klasa WDPT 1-2) po zastosowaniu Primer(r)604 lub glikolu etylenowego-kaprolaktamu.

Surfaktanty mogą również wpływać na hydrologię gleby i hydrofobowość gleby. Może to skutkować zmniejszeniem oszczędności wody i efektywności nawadniania. Może to prowadzić do zwiększonych wymagań wodnych i nieoptymalnych warunków wzrostu. Ponadto mogą one wpływać na poziom azotu w glebie.

Wpływ na lasy

Pelety są rozwijającą się branżą, ale istnieją obawy, że produkcja pelet będzie miała negatywny wpływ na lasy. Jedną z obaw jest utrata różnorodności biologicznej w lasach górskich. Innym problemem jest zwiększone zapotrzebowanie na drewno sosnowe o krótkiej rotacji. Spalanie drzew w celu uzyskania energii podnosi poziom węgla w atmosferze w czasie, gdy świat musi ograniczyć emisję dwutlenku węgla ze spalania paliw kopalnych.

Przemysł peletów drzewnych jest silnie dotowany, a Unia Europejska, Japonia i Stany Zjednoczone przyczyniły się do tej kwoty. W 2018 roku wypłaciły one łącznie 10,3 mld euro. W 2020 roku planują wypłacić kolejne 411 milionów dolarów. Niektórzy działacze ekologiczni twierdzą, że pelety drzewne nie są częścią gospodarki zeroemisyjnej, a obcięcie dotacji dla producentów pelet drzewnych zabiłoby przemysł.

Pelety drzewne są produkowane przez spalanie drewna. Proces ich wytwarzania jest bardzo szkodliwy dla lasów i otaczającego środowiska. Enviva, jedna z największych firm produkujących pelety drzewne na świecie, znana jest z wycinania całych drzew w celu stworzenia peletów drzewnych. Enviva jest również trucicielem środowiska, emitując rocznie 3,1 mln ton gazów cieplarnianych.

W południowo-wschodnich Stanach Zjednoczonych zwiększona produkcja pelet prowadzi do zakładania plantacji sosnowych i zmniejsza naturalne tereny leśne. Jednak proces ten prowadzi również do zwiększenia plantacji sosnowych, odnowienia lasu i pastwisk. W samych Stanach Zjednoczonych utrata naturalnych terenów leśnych wynosi około 16 400 kilometrów kwadratowych. W większości stanów przejście to następuje wokół głównych miast. Jednak w Teksasie i Arkansas przejście to jest znacznie mniej wyraźne, a naturalne pokrywy leśne nie są znacząco naruszone.

Rozwój przemysłu pelet drzewnych nie spełnił deklarowanych celów, którymi są cele klimatyczne i miejsca pracy. Ponadto, wzrost ten spowodował wzrost zanieczyszczenia powietrza, zanieczyszczenia hałasem i zmniejszenie różnorodności biologicznej.

Wpływ na dno oceanu

Jedną z obaw dotyczących pelet jest ich wpływ na dno oceanu. Wpływ tych granulek zależy od głębokości oceanów i ilości zdeponowanego materiału. W części 2.2 negatywny wpływ tony peletów na dno oceanu oszacowano na 1,91 tony CO2e. Nie jest jednak możliwe obliczenie dokładnej ilości materiału, który jest zdeponowany.

Pelety są nie tylko źródłem osadów dla organizmów bentosowych, ale odgrywają również ważną rolę w pionowym strumieniu pierwiastków biogennych oraz w sekwestracji węgla. Szybkość produkcji peletek może sięgać nawet 10 na godzinę, w zależności od ich wielkości i składu. Przyczyniają się one również do zwiększenia tempa zatapiania osadów.

Ponieważ głębokość zalegania peletek jest duża, osady na dnie morza muszą być wystarczająco głębokie, aby nastąpiła remineralizacja. W związku z tym uwolnienie CO2 do atmosfery może trwać wieki lub tysiąclecia. Co więcej, czas potrzebny na ten proces zwiększa się wraz z głębokością. Dlatego też długoterminowy wpływ Black Pellets na dno oceanu jest nieznany.

Czarne Pelety mają unikalne właściwości fizyczne i chemiczne. Ponieważ są gęste, opadają na dno oceanu i absorbują atmosferyczny CO2. Są również odporne na rozkład mikrobiologiczny. Dlatego są realną opcją dla magazynowania energii na dnie oceanu. Pelety te są również przyjazne dla środowiska.

Zanieczyszczenie mikroplastikami w oceanie jest dużym problemem dla wielu badaczy. Granulki te gromadzą się na głębokościach sięgających setek metrów. Co więcej, mogą nawet wpływać na organizmy żyjące na dnie oceanu.

Rekomendowane artykuły