Ekonomiczne skutki stosowania nieodnawialnych źródeł energii

Ekonomiczne skutki stosowania nieodnawialnych źródeł energii

Nieodnawialne źródła energii są istotnym problemem w dzisiejszym świecie, a ich wykorzystanie może mieć negatywny wpływ na środowisko. Te zanieczyszczenia przyczyniają się do zubożenia przyrody i zmieniają klimat. Jeśli te zanieczyszczenia nie zostaną wyeliminowane, środowisko będzie się nadal pogarszać – ten kąsek informacji jest rezultatem pracy autorów portalu magazynspozywczy.pl.

Zrównoważony rozwój środowiska

Coraz większe wykorzystanie nieodnawialnych źródeł energii negatywnie wpływa na zrównoważony rozwój środowiska. Nie tylko wzrasta emisja CO2, ale także uwalnia się szkodliwe zanieczyszczenia naturalne do atmosfery i wody. Degradacja środowiska naturalnego staje się poważnym wyzwaniem dla wszystkich krajów. Konsekwencje podwyższonej emisji gazów cieplarnianych są odczuwalne na całym świecie.

Energia nieodnawialna wiąże się z większą emisją dwutlenku węgla, który jest produktem ubocznym procesu spalania. Emisje te stopniowo zwiększają poziom zanieczyszczenia atmosfery. Ponadto, wzrost zużycia energii wiąże się z postępem sektora finansowego. Postęp ten pobudza popyt na samochody, maszyny, transport i inne przedmioty, które wymagają energii.

Opracowanie ma na celu zbadanie skutków ekonomicznych nieodnawialnej energii dla równowagi ekologicznej w zaawansowanych gospodarkach G-20. W tym celu wykorzystuje dane z trzech źródeł: World Development Indicators, Międzynarodowej Agencji Energii oraz Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD). Co więcej, badanie wykorzystuje dane z różnych okresów czasu. Zmienną zależną jest wielkość emisji dwutlenku węgla na mieszkańca, natomiast zmiennymi objaśniającymi są: gaz ziemny, węgiel oraz eksport i import danego kraju.

Nieodnawialne źródła energii są szkodliwe dla środowiska, zwłaszcza w krajach rozwijających się. Podczas gdy nieodnawialne zasoby mają pozytywny wpływ na gospodarkę, powodują również degradację środowiska. W krajach rozwijających się oznacza to, że rządy powinny zdywersyfikować dostawy energii, aby zaspokoić popyt i zachęcić do inwestycji zagranicznych. Może to pomóc tym krajom w osiągnięciu rozwoju gospodarczego i równowagi środowiskowej w tym samym czasie.

Ponieważ odnawialne źródła energii nadal dominują na rynku energetycznym, wykorzystanie tych zasobów przez firmy do zaspokojenia potrzeb energetycznych ma sens ekonomiczny. Firmy, które produkują panele słoneczne i turbiny wiatrowe, zarabiają dobre pieniądze. Na przykład General Electric, który jest liderem w produkcji turbin wiatrowych, odnotował 20% wzrost zysku w 2016 roku. Inne branże, które korzystają z rozwoju systemów energii odnawialnej to przemysł budowlany i motoryzacyjny. Sektory te korzystają również z obniżonych kosztów energii w porównaniu z elektrowniami na paliwa kopalne.

Wzrost gospodarczy

Wzrost gospodarczy energii nieodnawialnych był zróżnicowany w poszczególnych krajach. W krajach rozwiniętych zasoby biomasy i energii słonecznej mają pozytywny wpływ na wzrost, podczas gdy źródła energii wiatrowej i wodnej mają mieszane efekty. Na wpływ tych zasobów na wzrost wpływa tworzenie kapitału brutto, wzrost populacji i inflacja. Ustalenia te mają implikacje dla procesu decyzyjnego i wzrostu gospodarczego.

Przyszłe badania powinny porównać wyniki w różnych krajach przy użyciu różnych wskaźników. Inne czynniki do rozważenia to środowiskowa krzywa Kuznetsa i zmienne jakości instytucjonalnej. Coraz częściej zwraca się uwagę na wykorzystanie energii nieodnawialnej w krajach rozwijających się. Ważne jest, aby porównać te kraje z krajami rozwiniętymi, aby zrozumieć skutki takiej polityki.

W pracy wykorzystano globalne dane panelowe 174 gospodarek, w tym podpróbki krajów rozwijających się i rozwiniętych. Odnawialne źródła energii są skategoryzowane w oparciu o ich źródła produkcji, a ich wpływ na wzrost gospodarczy jest badany oddzielnie. Wyniki pokazują, że zużycie energii nieodnawialnej sprzyja wzrostowi gospodarczemu w krajach rozwijających się i spowalnia wzrost w krajach rozwiniętych.

Długookresowa przyczynowość między wykorzystaniem energii odnawialnej a realnym PKB jest badana przy użyciu modelu dwuczynnikowego. Pierwszy parametr, l1, przedstawia długookresowy wpływ energii odnawialnej na realny PKB. Drugi parametr, l2, mierzy długookresowy wpływ zużycia energii odnawialnej na realny PKB. Wyniki wskazują, że długookresowy efekt przyczynowy zużycia energii odnawialnej na realny PKB jest pozytywny. W związku z tym większe wykorzystanie energii odnawialnej prowadzi do wyższego PKB.

Wzrost gospodarczy energii odnawialnej jest pozytywnie związany ze wzrostem liczby ludności i wzrostem gospodarczym. Nie ma jednak wyraźnego związku przyczynowego między energią odnawialną a wzrostem gospodarczym w krajach ASEAN.

Zanieczyszczenia

Wykorzystanie energii nieodnawialnej wiąże się ze zwiększonym śladem węglowym. W związku z tym ważne jest przyjęcie bardziej ekologicznych technologii energetycznych w celu zmniejszenia emisji dwutlenku węgla. Wykorzystanie energii odnawialnej również zwiększa jakość środowiska. Badanie sugeruje, że bardziej ekologiczne technologie energetyczne mogą zwiększyć wzrost gospodarczy przy jednoczesnym zmniejszeniu wpływu na środowisko. Ta zmiana w polityce i technologii może jednak wymagać dodatkowych zachęt.

W badaniu analizuje się wpływ gospodarczy i środowiskowy energii nieodnawialnej za pomocą trzech wskaźników, a mianowicie emisji CO2 na mieszkańca, otwartości handlowej i innowacji technologicznych. W celu uzyskania tych wyników w badaniu wykorzystano dane z World Development Indicators, Międzynarodowej Agencji Energii oraz Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju. Zakres danych różni się w czasie, a zmienną zależną jest emisja dwutlenku węgla na mieszkańca. Zmienne objaśniające obejmują węgiel i gaz ziemny, a także udział eksportu i importu poszczególnych krajów w PKB.

Nieodnawialne źródła energii wytwarzają również odpady radioaktywne i promieniowanie. Zanieczyszczenia te mogą powodować katastrofy takie jak w Czarnobylu, a także mogą prowadzić do problemów zdrowotnych. Rtęć z elektrowni węglowych jest również znaczącym zagrożeniem dla środowiska. Krąży ona w powietrzu przez rok, a także powoduje korozję ryb i dzikich zwierząt. Zanieczyszczenia pochodzące z paliw kopalnych zagrażają każdemu aspektowi naszej planety. Aby ją chronić, musimy odejść od nieodnawialnych źródeł energii.

Przy wyborze formy energii należy wziąć pod uwagę wpływ odnawialnych źródeł energii na środowisko i gospodarkę. Chociaż biomasa i energia słoneczna są wysoce odnawialne, nie są wolne od wpływu na środowisko. Budowa tych obiektów i utylizacja ich wycofanych urządzeń może stanowić zagrożenie dla środowiska.

Koszty

Badanie Lazarda dotyczące kosztów projektów związanych z energią odnawialną wykazało, że wiatr i energia słoneczna na skalę przemysłową są najmniej kosztowne, kosztując od 30 do 60 centów za megawatogodzinę (MWh). Dla porównania, energia z węgla, elektrowni jądrowych i najbardziej wydajnych elektrowni na gaz ziemny kosztuje od 42 do 78 dolarów za MWh.

Energia odnawialna jest obecnie powszechnie dostępna, a jej koszty są znacznie niższe niż źródeł nieodnawialnych. Ponadto wiele stanów i zakładów energetycznych oferuje obecnie zachęty do redukcji kosztów poprzez obniżenie stawek za energię. Dodatkowo, moc alternatywnych źródeł energii rośnie wykładniczo. Zmiany te sprawiają, że przejście na źródła odnawialne do 2050 roku jest ekonomicznie wykonalne.

Koszty odnawialnych zasobów energii różnią się w zależności od ich jakości i ilości. Na przykład w przypadku energii geotermalnej ważnym czynnikiem jest głębokość występowania zasobów. Zmienność klimatu może również wpływać na koszt zasobów geotermalnych. Ponadto odległość transportu energii elektrycznej wytwarzanej z biomasy będzie miała wpływ na całkowity koszt energii elektrycznej.

Zasoby nieodnawialne, takie jak węgiel, ropa naftowa i gaz, będą drożeć w miarę wzrostu zapotrzebowania na nie. Wiele z tych zasobów osiągnie w końcu punkt cenowy, na który nie będą mogli sobie pozwolić użytkownicy końcowi. Historycznie rzecz biorąc, wiele nieodnawialnych zasobów było niedrogich w wydobyciu, więc konsumenci mogą być zmuszeni do zwrócenia się ku odnawialnym źródłom energii, aby zaspokoić swoje potrzeby.

Przejście na system energii elektrycznej oparty w 100 procentach na źródłach odnawialnych wymagałoby dużych nakładów kapitałowych i operacyjnych. W niedawnym badaniu przeprowadzonym przez Massachusetts Institute of Technology oszacowano, że przejście na 100 procentową odnawialną energię elektryczną kosztowałoby od 150 do 300 dolarów za megawatogodzinę. Dla porównania, koszt energii elektrycznej w Stanach Zjednoczonych wynosi około 104,8 USD za megawatogodzinę.

Innowacje technologiczne

Technologia jest ważna dla wzrostu gospodarczego, ponieważ wpływa na to, jak społeczeństwo wykorzystuje swoje zasoby i jak wpływa na środowisko. Badania nad zmianami technologicznymi mają długą tradycję, a badania nad energią odnawialną muszą być włączone do tej szerszej dziedziny. W tym tomie przyglądamy się definicji innowacji i przedstawiamy zarówno prace teoretyczne, jak i empiryczne, które podkreślają rolę polityki i sił rynkowych w przyjmowaniu nowych technologii.

Innowacje technologiczne to proces tworzenia i wdrażania nowych technologii. Proces ten generuje nowe miejsca pracy w różnych dziedzinach, takich jak produkcja i logistyka. Tworzy on również nowe możliwości biznesowe i zwiększa podaż towarów i usług. W rezultacie technologie energii odnawialnej stanowią istotny bodziec dla lokalnych gospodarek.

Innowacje technologiczne są ważnym elementem rozwiązywania problemów związanych z nieodnawialnymi źródłami energii. W związku z tym technologia energii odnawialnej zyskuje coraz większą popularność jako alternatywne źródło energii. Potencjał zmniejszenia zależności od energii z zagranicy był czynnikiem napędzającym rozwój tych technologii.

W badaniu stwierdza się również, że inwestycje w badania naukowe zmniejszają emisję dwutlenku węgla i mają kluczowe znaczenie dla ograniczenia skutków zmiany klimatu. W związku z tym konieczne jest zwiększenie inwestycji w badania nad odnawialnymi źródłami energii i zmniejszenie zależności od nieodnawialnych źródeł energii.

W badaniu stwierdzono również, że postęp technologiczny Chin ma znaczący wpływ na inwestycje zagraniczne w energię odnawialną. Rozwój technologii odnawialnych w Chinach ma potencjał, aby dramatycznie zmienić zachęty dla zagranicznych inwestorów. Jeśli inne narody nie będą partnerami Chin w rozwoju energii odnawialnej, ryzykują, że pozostaną w tyle.

Rekomendowane artykuły