Skutki społeczne nieodnawialnych źródeł energii

Jaki ekologiczny papier do drukarki wybrać?

Jeśli uda nam się rozwinąć odnawialne źródła energii, korzyści społeczne i ekonomiczne będą wielorakie. Pomogą one zmniejszyć zanieczyszczenie środowiska i zwiększyć gospodarkę, możliwości zatrudnienia i zmniejszyć ubóstwo. W rzeczywistości szacuje się, że do roku 2050 50% światowego zapotrzebowania na energię będzie dostarczane przez odnawialne źródła energii. Liczba ta jest ogromna; odpowiada 140-krotnemu rocznemu światowemu zużyciu energii. W Niemczech, na przykład, wykorzystanie odnawialnych źródeł energii jest ważnym motorem gospodarczym. Od 2004 roku produkcja odnawialnych zasobów energii w tym kraju wzrosła o ponad 55% – fragment ten jest wynikiem działań ekipy serwisu my-beauty.pl.

Wpływ nieodnawialnych źródeł energii na społeczeństwo

Wykorzystanie nieodnawialnych źródeł energii ułatwia produkcję, ale jest głównym źródłem zanieczyszczeń, co stwarza paradoksalny dylemat pomiędzy ograniczeniem zanieczyszczeń a wspieraniem wzrostu gospodarczego. W niniejszym opracowaniu badamy wpływ zużycia nieodnawialnych źródeł energii na emisję dwutlenku węgla i wzrost gospodarczy w kilku krajach afrykańskich. Aby ocenić wpływ tych źródeł energii na społeczeństwo, stosujemy technikę nieliniowych autoregresyjnych rozłożonych lagów.

Korzystanie z nieodnawialnych źródeł energii jest nie tylko niezrównoważone i marnotrawne, ale także wpływa na jakość środowiska naturalnego. Dotyczy to szczególnie krajów rozwijających się, gdzie rozwój ich gospodarek przyczynił się do zanieczyszczenia i degradacji środowiska. Aby zwalczyć ten problem, rządy powinny zdywersyfikować dostawy energii i zachęcać do inwestycji zagranicznych w czystą energię i produkcję energii odnawialnej.

Nieodnawialne zasoby energii mają skończoną ilość i nie regenerują się. Zasoby te są dostępne dla ludzi tylko przez ograniczony okres czasu. Termin „rezerwa” odnosi się do znanej ilości zasobu, który może być ekonomicznie odzyskany ze środowiska.

Głównym nieodnawialnym źródłem energii są paliwa kopalne. Stanowią one największe źródło energii w wielu gałęziach przemysłu, ale są bardzo szkodliwe dla środowiska. Większość paliw kopalnych powstaje ze szczątków roślin, które obumarły setki milionów lat temu. Ropa naftowa, inaczej zwana olejem, może być wydobywana i rafinowana w celu wytworzenia paliwa lotniczego, oleju napędowego i benzyny.

Odnawialne źródła energii przynoszą również korzyści społeczne, w tym lepsze zdrowie, zatrudnienie i rozwój gospodarczy. Poprzez rozwój systemów energii odnawialnej możemy zmniejszyć naszą zależność od nieodnawialnych zasobów, poprawić naszą gospodarkę, zmniejszyć zanieczyszczenie i złagodzić ubóstwo. Oprócz pomocy społeczeństwu, systemy energii odnawialnej mogą również promować lokalne zatrudnienie. Zapewniają one również konsumentom opcje zakupu energii.

Chociaż zasoby nieodnawialne są nadal niezbędne dla wzrostu gospodarczego, nie mogą być podstawą zrównoważonej gospodarki. Aby stworzyć zrównoważoną gospodarkę, należy w większym stopniu wykorzystywać zasoby odnawialne. Na przykład miedź, nikiel i cynk mają stosunkowo długą żywotność.

Wpływ projektów energetycznych na środowisko naturalne ocenia się zazwyczaj na dwóch poziomach: lokalnym i regionalnym. W skali regionalnej próbuje się scharakteryzować przeciętne oddziaływanie typowej instalacji lub obiektu, natomiast w skali lokalnej uwzględnia się oddziaływania specyficzne dla danego miejsca. Obie te skale wymagają większej uwagi w miarę dalszego rozwoju energii odnawialnej.

Pomimo swoich zalet, systemy energii odnawialnej mają również swoje wady. Niektóre z tych technologii wymagają znacznych ilości wody i są odpowiedzialne za zanieczyszczenie powietrza i emisję zanieczyszczeń. Ponadto mogą one prowadzić do degradacji środowiska i mogą również zakłócać siedliska dzikich zwierząt. Jednakże, jeśli są rozwijane w sposób odpowiedzialny, korzyści przewyższają koszty.

Chociaż technologie energii odnawialnej stają się coraz bardziej powszechne, stwarzają one szereg skutków środowiskowych i społecznych. Na przykład mogą one powodować erozję gleby, wycinanie lasów i niepokojenie dzikiej przyrody. Ponadto technologie te są skomplikowane w instalacji i obsłudze. Ponadto wytwarzają one odpady radioaktywne, które są niebezpieczne i zwiększają ryzyko zachorowania na raka i choroby krwi. Dodatkowo technologie energii odnawialnej mogą prowadzić do konieczności wprowadzenia ograniczeń w ekosystemach wrażliwych środowiskowo oraz obszarach o dużej wartości krajobrazowej lub kulturowej.

Większość energii wykorzystywanej w Kanadzie jest wytwarzana przez przedsiębiorstwa użyteczności publicznej. W 2012 r. elektrownie wodne wytworzyły 61% z 615 milionów MW-godzin energii elektrycznej w tym kraju, podczas gdy źródła kopalne wyprodukowały 22%. Energia jądrowa i wiatrowa stanowiły jedynie 4% całości.

Nieodnawialne źródła energii są podstawowym źródłem energii elektrycznej w wielu częściach świata. Mają one również znaczny wpływ na środowisko, co wymaga szeroko zakrojonych badań. Na przykład elektrownie wodne wymagają dużych ilości wody. Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii doprowadzi do zmniejszenia śladu węglowego i czystszego środowiska.

Wykorzystanie energii z biomasy również ma wpływ na środowisko. Jej wykorzystanie wyczerpuje rezerwy biomasy i zmniejsza dostępność lasów. W związku z tym energia z biomasy jest zasobem nieodnawialnym. Nie jest ona jednak substytutem paliwa kopalnego. Produkuje również odpady i jest wysoce toksyczna.

Wpływ nieodnawialnych źródeł energii na zdrowie

Nieodnawialne źródła energii są wykorzystywane przez ludzkość do produkcji energii elektrycznej. Źródła te mają ograniczoną podaż i negatywny wpływ na środowisko. Te źródła energii to głównie paliwa kopalne. Pochodzą one z roślin kopalnych, które obumarły setki milionów lat temu, a należą do nich węgiel i ropa naftowa. Paliwa produkowane z tych paliw to paliwo lotnicze, benzyna i olej napędowy.

Technologie energii nieodnawialnej wytwarzają zanieczyszczenia powietrza i emisje gazów cieplarnianych. Według Światowej Organizacji Zdrowia, te zanieczyszczenia powietrza mają negatywny wpływ na zdrowie człowieka. Obejmują one dwutlenek siarki, tlenki azotu i pył zawieszony. Jednakże te zanieczyszczenia mogą być zredukowane poprzez przejście na odnawialne źródła energii.

Ponadto nieodnawialne źródła energii zwiększają emisję dwutlenku węgla. Ludzie z wysokim poziomem emisji dwutlenku węgla mają wysokie ryzyko chorób serca, chorób płuc i raka. Badania przeprowadzone przez Ulak i Ozcan (2014, 2015) oraz Zafar et al. (2016, 2017) pokazują, że wykorzystanie odnawialnych źródeł energii może zmniejszyć ślad węglowy i poprawić zdrowie publiczne. Ponadto, odnawialne źródła energii są tańsze niż tradycyjne paliwa kopalne.

Pomimo korzyści płynących z zastosowania odnawialnych źródeł energii, istnieją zagrożenia związane z ich wykorzystaniem. Niektóre technologie odnawialne mogą mieć negatywny wpływ na zdrowie. Na przykład, niektóre paliwa z biomasy mogą przyczyniać się do zanieczyszczenia powietrza i wylesiania. Jednak nie są to jedyne problemy związane z nieodnawialnymi źródłami energii.

Nieodnawialne źródła energii produkują duże ilości CO2, które są toksyczne dla ludzkiego zdrowia. Emisje te powodują smog, który bezpośrednio wpływa na zdrowie okolicznych mieszkańców. Ponadto zanieczyszczenia wpływają również na narządy wewnętrzne organizmu człowieka. Wpływ tych emisji na zdrowie populacji ludzkiej jest nieproporcjonalnie wysoki wśród społeczności kolorowych i o niskich dochodach.

Konwencjonalne źródła energii obejmują spalanie paliw kopalnych i rozszczepianie jądra uranu. Te konwencjonalne źródła energii mają negatywny wpływ na zdrowie i środowisko. Powodują pogorszenie stanu siedlisk poprzez wylesianie, zanieczyszczenia i wyczerpywanie zasobów. Elektrownie jądrowe wytwarzają również odpady radioaktywne, które stanowią poważne zagrożenie dla zdrowia.

Korzystanie z nieodnawialnych źródeł energii nie jest zrównoważonym rozwiązaniem na przyszłość. Zasoby te wymagają dużych obszarów i drogich urządzeń do produkcji. Paliwa te są niezwykle cenne, jednak są szkodliwe dla środowiska. Istnieją jednak sposoby na zastąpienie energii nieodnawialnej bez stwarzania odpowiedniego zagrożenia dla zdrowia.

Wykorzystanie energii odnawialnej może pomóc w ograniczeniu zanieczyszczenia powietrza, zmniejszeniu emisji gazów cieplarnianych i poprawie efektywności energetycznej. Wiele rządów pracuje nad ograniczeniem emisji i zwiększeniem udziału źródeł odnawialnych w zużyciu energii. Unia Europejska przyjęła dyrektywę 20-20-20 w celu promowania energii odnawialnej. Dyrektywa ta jest próbą zmniejszenia globalnej emisji dwutlenku węgla.

W opracowaniu wykorzystano dane z World Development Indicators, Międzynarodowej Agencji Energii oraz Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju. Dane są dostępne dla różnych okresów czasu. Zmienną zależną jest emisja dwutlenku węgla na mieszkańca. Zmienne objaśniające to import i eksport paliw kopalnych oraz otwartość handlowa.

Oprócz zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych, RE może zmniejszyć inne zanieczyszczenia powietrza, które wpływają na zdrowie ludzi. Korzyści te skłoniły rządy do promowania wykorzystania źródeł RE. Trudno jest jednak dokładnie określić, w jakim stopniu korzyści te powinny być promowane. Podjęto jednak kilka wysiłków w celu ilościowego określenia tych korzyści i przeliczenia ich na wartości pieniężne, co może być przydatne dla decydentów.

Rekomendowane artykuły